APLIKACIJE

SISTEM ZA NADZOR VODOSTAJA PODTALNICE

Sistem deluje tako, da se v vrtine montirajo registratorji, ki merijo nivo podtalne vode ter podatke shranjujejo. Te podatke lahko potem poljubno preglejujemo in primerjamo ter tako dobimo celotno sliko o gibanju podtalne vode.

Sistem za nadzor vodostajev površinskih voda (reke, potoki, jezera,...)

Voda v rečnih strugah poganja turbine hidrocentral, ponekod je vir pitne vode, v ekstremnih primerih (poplave) pa povzroča škodo. Spremljanje vodostajev vode v rekah omogoča načrtovanje proizvodnje električne energije, načrtovanje vodnih virov in pravočasno ukrepanje v cilju zmanjševanja škode ob alarmnih nivojih.

Sistem za nadzor vodnih izgub

Vodne izgube predstavljajo izgubo vode, ki nastane med transportom od vodnih virov do porabnikov. Zaradi vedno večjega pomanjkanja čiste pitne vode, visokih stroškov, ki nastajajo pri distribuciji vode, obremenjenosti cevovodov in potreb po novih vodnih virih je nujno z vodo ravnati preudarno.

Sistem za nadzor tlaka v cevovodih (tlačni preizkusi)

Tlak je zelo pomembna veličina v cevovodih, saj omogoča transport vode od vira do porabnikov. Previsok tlak lahko poškoduje cevovode, prenizki tlak pa otežuje vsem porabnikom nemoteno oskrbo z vodo. Tlak je povezan tudi z vodnimi izgubami, saj načeloma višji tlak povzroča večje vodne izgube.

Sistem za meritev vode v zemljini

Sistem za meritev vode v zemljini omogoča nadzor nad ustrezno količino vode. Senzorji vode na različnih lokacijah in globini zemlje pošiljajo podatke elektroniki, ki jih obdela, arhivira in lahko tudi brezžično pošilja na oddaljen strežnik.

Sistem za črpalne preizkuse

Vrtine se vrtajo za različne namene. Lahko služijo kot vir pitne vode, vir toplotne energije za toplotne črpalke ali kot nadzorne vrtine za nadzorovanje vodostaja podtalnice. Pri vrtinah za črpanje je potrebno po vrtanju izvesti črpalni preizkus.

Sistem za brezžični prenos meritev lora

Meritve se občasno izvajajo tudi na mestih, kjer je ožičenje oteženo ali pa želimo doseči čim večjo mobilnost merilnega sistema. V takih primerih je mogoče uporabiti sistem brezžičnega prenosa podatkov.

Brezžični prenos podatkov wM-BUS

Sistem omogoča brezžično branje podatkov (sumarni pretok) iz števcev, ki imajo wM-BUS komunikacijo.
Podatki se zbirajo (glede na nastavitev je osveževanje podatkov tudi večkrat dnevno) na strežniku upravitelja sistema.

Merilna oprema v komunikacijski mreži - modbus

Napajanje sistema je lahko baterijsko, akumulatorsko ali solarno (odvisno od lokacije). Enostavna in hitra montaža omogoča tudi mobilnost sistema.

Vremenske postaje

Glede na aplikacijo oz. uporabo (npr. v kmetijstvu za namakalni sistem, rastlinjakih, v energetskih sistemih, upravljanju pametnih hiš, sistemih monitoringa,…) je lahko tudi sestava merilnikov različna.

Avtomatske okoljske postaje

Skrb za okolje zahteva ob pravilnem ravnanju z okoljem tudi spremljanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje za kar potrebujemo ustrezne podatke.